Ugovor o djelu i ugovor o autorskom honoraru su dvije vrste ugovora koje koristimo kada povremeno angažiramo osobe za rad u udruzi.

Ovdje se radi o dva različita ugovora i kod ugovaranja posla moramo paziti jesmo li sastavili odgovarajući ugovor za vrstu posla koja će se obavljati.

Kada se ugovara koja vrsta ugovora?

Ugovor o djelu je vrsta ugovora koja se ugovara sa osobom koja će za nas obaviti neki jednokratni posao, kao što je npr. izrada neke stvari ili izvršiti neki fizički (npr. popravak nečega) ili umni posao (npr. izvođenje edukacije) i taj posao je vremenski ograničen, odnosno završava onda kada je osoba s kojom je udruga sklopila ugovor obavila taj posao.

Ovaj ugovor se ne sklapa na neko određeno vrijeme već za izradu nekog djela, a ono što je bitno je da osoba koja izvodi ugovoreno djelo taj posao radi samostalno i u pravilu ne obavlja ga u radnom vremenu. Naknada se isplaćuje nakon što je posao obavljen.

Obzirom da se kod ugovora o djelu radi o jednokratnom poslu, morate znati kako se putem ugovora o djelu ne smije ugovoriti obavljanje administrativnih poslova ili npr. vođenje računovodstva. Ova vrsta poslova ima karakteristike kontinuiranog rada za koji se sklada ugovor o radu i kada bismo za takve poslove sklopili ugovor o djelu bili bismo u prekršaju.

Ugovor o autorskom honoraru (ili djelu)

Ugovor o autorskom djelu je ugovor koji sklapamo kada ugovaramo posao koji ima individualni karakter. Što to znači?

Autorsko djelo je djelo koje je autor sam stvorio tj. to je njegovo originalno djelo koje može biti iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja.

Autorska djela mogu biti: pisana i govorna djela, računalni programi, glazbena djela, koreografska i pantomimska djela, dramska djela, djela likovne umjetnosti, fotografska djela,…

Obračun ugovora o djelu i autorskog honorara i načini isplate

Kod obračuna honorara, kao i za isplatu plaće, važno je imati ispravne podatke o mjestu gdje osoba s kojom ugovaramo honorarni posao ima mjesto boravišta/prebivališta, odnosno gdje plaća porez i prirez.

Isplate neto iznosa ovih vrsta honorara, ugovora o djelu i autorskog honorara vrše se samo na žiro-račun osobe s kojom smo ugovorili posao.

Razlike u ove dvije vrste ugovora nije samo u vrsti posla koja se obavlja već se razlika javlja i kod obračuna.

Razlika u obračunu se javlja kod autorskog honorara kod kojeg osobe koje su isporučile neko autorsko djelo imaju pravo na paušalno porezni izdatak od 30% što znači da im se oporezivi dio honorara umanjuje za 30%.

U slučaju da autorski ugovor sklapamo sa osobom koja ima status umjetnika koja nam dostavi potvrdu od umjetničke udruge tada se prethodni porezni izdatak od 30% uvećava za 25%.

Nikako ne smijete zaboraviti na obavezu slanja JOPPD obrasca kod ovakvih isplata.

U nastavku se nalazi usporedba obračuna za ugovor o djelu i autorski honorar za isti bruto iznos naknade.

  Ugovor o djeluAutorski honorarAutorski honorar umjetnika
1. Bruto honorar1.000,00 kn1.000,00 kn1.000,00 kn
2. Paušalni izdatak (30%/55% za umjetnički honorar)300,00 kn550,00 kn
3. Doprinosi za mirovinsko
osiguranje
100,00 kn70,00 kn45,00 kn
MIO I. stup 7,5%75,00 kn52,50 kn33,75 kn
MIO II. stup 2,5%25,00 kn 17,50 kn11,25 kn
4. Osnovica za obračun
doprinosa
900,00 kn930,00 kn 955,00 kn
5. Porez na dohodak (24%)216,00 kn151,20 kn97,20 kn
6. Prirez – Zagreb (18%)38,88 kn 27,22 kn17,50 kn
7. Ukupno porez i prirez254,88 kn178,42 kn114,70 kn
8. Neto za isplatu645,12 kn751,58 kn 840,30 kn
9. Doprinos za zdravstveno
osiguranje (7,5%)
75,00 kn52,50 kn33,75 kn
10. Ukupan trošak honorara1.075,00 kn1.052,50 kn1.033,75 kn