Koliko ozbiljno se doživljava financijsko poslovanje udruga vidim i čujem iz čestih zabluda koje velik broj ljudi ima o udrugama.

Od toga da se novac može trošiti kako god se želi, do toga da udruga nije pravna osoba pa zato nije niti odgovorna za ništa, da se ne treba voditi računovodstvo ako udruga nema projekte, da ovlaštene osobe za zastupanje (predsjednici, tajnici, i drugi) u udruzi ne smiju biti zaposlene u toj udruzi i još mnogo toga da ne nabrajam (jer bi popis stvarno bio dug).

Ovakvi mitovi i zablude često ‘kolaju’ pa mnogi ostanu zbunjeni jer ne znaju što je ispravno.

Zbog toga sam sastavila popis najčešćih zabluda o financijama udruga.

1. Udruga nije pravna osoba i ne treba voditi računovodstvo niti predavati financijske izvještaje

Udruga je pravna osoba, kao i svako poduzeće, a pravna osoba postaje kada dobije rješenje o upisu u Registar udruga RH. Kao i sve druge pravne osobe u Hrvatskoj, tako i udruge moraju voditi računovodstvo bez obzira imaju li 0 kuna na računu ili im je jedini račun koji u godini prime onaj od banke za vođenje poslovnog računa.

Vođenje računovodstva nije povezano sa stanjem na računu niti sa projektima, pa tako svaka udruga mora predavati i polugodišnje i godišnje financijske izvještaje.

2. Novac možemo trošiti kako hoćemo jer ga nismo dobili putem natječaja

Kada udruga dobije financiranje projekata putem natječaja, tada se ta sredstva moraju trošiti onako kako je prijavljeno u prijavi projekta. U tom slučaju i za svaku stavku iz proračuna, mora biti dokument kao dokaz (račun, izvadak, putni nalog i drugo) da su sredstva potrošena onako kako je prijavljeno.

No, problem nastaje kada udruga dobije donacije koje nisu vezane za neki ugovor o financiranju. Tada često čujem ”mi smo si isplatili, kupili smo materijal ali nismo sačuvali račune,…”, a rečenica na kraju završi ‘pa to je od donacija’.

Svi troškovi koje udruga ima, bilo da se radi o materijalu za radionice, uredskom materijalu, putnim troškovima moraju biti opravdani, kako se to računovodstveno kaže, vjerodostojnom dokumentacijom. To znači da bez obzira jeste li novac dobili putem natječaja ili donacijom, morate imati račune, voditi blagajnu, obračunavati putne naloge kao dokaz.

3. Predsjednik udruge ne smije biti zaposlen u udruzi niti primiti honorar

Ova zabluda se često brka sa načelom neprofitnosti iz Zakona o udrugama. Načelo neprofitnosti znači da se udruge ne osnivaju sa ciljem stjecanja dobiti, a u slučaju da ostvari dobit tj. višak prihoda nad rashodima to se ne smije raspodjeljivati među članovima.

Članovi udruge, pa tako i predsjednik, podpredsjednik, tajnik, izvršni direktor ili kako god da se zvala funkcija osobe koja je ovlaštena za zastupanje imaju pravo biti plaćeni za svoj rad, pa tako i biti zaposleni, a u slučaju da se ne zapošljava, ta osoba ima pravo na naknadu za svoj rad u obliku honorara.

Riješite se svih mitova i zabluda o financijama udruga na Financijskoj akademiji za udruge.