Polugodišnji financijski izvještaj za udruge sastavlja se i predaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

Prema Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), rok za predaju polugodišnjeg financijskog izvještaja je 30 dana od isteka izvještajnog razdoblja, odnosno 30.7.2019.

Polugodišnji financijski izvještaj predaje se na obrascu PR-RAS-NPF, a predaje se FINA-i, a izvještaj sastavljaju i predaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.

Financijski izvještaj na Obrascu PR-RAS-NPF predaje se u elektroničkom obliku, a uz izvještaj se predaje i Referentna stranica koju mora postpisati zakonski zastupnik.

Polugodišnji financijski izvještaj čuva se do predaje financijskog izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine.

Izvještaj mogu predati samo udruge koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija, odnosno one koje imaju RNO broj. Za upis u RNO potrebno je ispuniti obrazac RNO, koji se može preuzeti na internetskim stranicama Ministarstva financija.

Za nedostavljanje financijskih izvještaja Zakonom predviđene novčane kazne za udrugu koja vodi dvojno knjigovodstvo iznose od 5.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za udrugu i 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna za zakonskog zastupnika udruge.

Obrazac PR-RAS-NPF, kao i uputu za sastavljanje polugodišnjeg financijskog izvještaja možete preuzeti ovdje.