Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) stupio je na snagu 1.1.2015. godine.

Za neprofitne organizacije koje su obveznici dvojnog knjigovodstva, zakonom je propisano provođenje samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Sustavi financijskog upravljanja i kontrola temelje se na pet međusobno povezanih komponenti unutarnjih kontrola, koje uključuju:

– kontrolno okruženje

– upravljanje rizicima

– kontrolne aktivnosti

– informacije i komunikacije

– praćenje i procjenu sustava.

Za provođenje financijskog upravljanja i kontrola odgovoran je zakonski zastupnik neprofitne organizacije.

Provedba samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola neprofitnih organizacija propisana je Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, koji je sastavni dio Pravilnika, a popunjava se za svaku poslovnu godinu.

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola

Cilj popunjavanja upitnika je potvrda da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.

Nakon popunjavanja Upitnika, zakonski zastupnik dužan je izvijestiti najviše tijelo neprofitne organizacije o provedenoj samoprocjeni, što najviše tijelo neprofitne organizacije prima na znanje.

Kod neprofitnih organizacija koje ostvaruju prihode u iznosu od 3.000.000,00 kuna ili više, u slučaju da na sva pitanja iz Upitnika nije dan potvrdan odgovor, zakonski zastupnik donosi Akcijski plan za poboljšanje sustava financijskog upravljanja.

Akcijski plan sadrži pitanja na koja je dan negativan ili djelomično potvrdan odgovor i aktivnosti koje je potrebno poduzeti za poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrola, u svrhu otklanjanja manjkavosti koje su utjecale na davanje negativnog ili djelomično potvrdnog odgovora te podatke o osobama odgovornim za poduzimanje tih aktivnosti.

Samoprocjena i izrada akcijskog plana provode se najkasnije u roku od 30 dana od roka predviđenog za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za tu poslovnu godinu.

Upitnik i akcijski plan čuvaju se najmanje sedam godina od završetka godine na koju se Upitnik odnosi.

Pravilnik i upitnik možete pronaći na stranicama Ministarstva financija.