Ugovor o djelu i ugovor o autorskom honoraru su dvije vrste ugovora koje koristimo kada povremeno angažiramo osobe za rad u udruzi. Ovdje se radi o dva različita ugovora i kod ugovaranja posla moramo paziti jesmo li sastavili odgovarajući ugovor za vrstu posla koja će se obavljati. Kada se ugovara koja vrsta ugovora? Ugovor o djelu je vrsta ugovora koja se ugovara sa osobom koja će za nas obaviti neki jednokratni posao, kao što je npr. izrada neke stvari ili…