Zašto su obično financijski poslovi na zadnjem mjestu i
jedino što vam je važno je koliko novaca ima na računu? Zašto troškove projekata planiramo jedino kada prijavljujemo
projekte a ne redovito?